Praktická část školení

V praktické části školení bylo hlavním cílem osvojení dovedností, které vycházely z poznatků získaných při teoretické části školení. Tentokrát byli účastníci rozděleni na čtyři skupiny podle jednotlivých odborností a měli tak více prostoru pro praktickou činnost. Školení bylo rozděleno do dvou třídenních bloků a uskutečnilo se opět v již známých prostorách Jaškovské krčmy ve dnech 24. - 26. září a 22. - 14. října 2014. Ve workshopech věnovaných pedagogickým a psychologickým dovednostem si mohli účastníci vyzkoušet vystupování před kamerou a reakci v simulovaných konfliktních situacích. V části věnované práci s didaktickou technikou vytvářeli a předváděli výukové prezentace v powerpointu. V odborné části se seznamovali s novými poznatky ze svého oboru a byli školeni i v oblasti bezpečnosti práce. Účastníci využili tuto část k výměně zkušeností a diskusi o aktuálních otázkách ve svých oborech. Značná pozornost byla věnována i elearningu a zpestřením bylo promítání instruktážních filmů. Na přání účastníků byla zařazena i informace o možnosti pojistné ochrany revizních techniků ve vztahu k odpovědnosti za škodu. Na závěr absolvovali všichni účastníci testování a vyplnili evaluační dotazník. Na základě poznatků kurzistů můžeme hodnotit i tuto fázi projektu velmi úspěšně, zvláště byla vyzvednuta odbornost jednotlivých lektorů.